closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Aan Den welEdelen Agtbaaren Heer.

Barend Reijke

gouverneur en Directeur ten Gouvernemente Mai„

„casser, benevens den Raad aldaar.

Gelieven te accepteeren deesen onsen tweeden Wissel brief de Eerste onvoldaarzijnd

groot Ducat„s Ses Duizend Seeven Hondert Agt en Negentig of Rijnd

Elf duizend drie Hondert en dertig alhier in Cassa geteld door den

koopman en hoofd van ’t Comptoir Saparoua M„r Daniel Jacob

Blondeel ten einde /:zonder Agio:/ wissel te verleenen, omme te Macca„

„ser aan den welEdelen Heer Willem Beth Jacobsz: opperkoopman

en secunde aldaar /:ordre ofte Erven:/ voldaan en gerembourseert te worden,

met deese Conditie nogthans dat wanneer den voorraad der contanten de

voldoening niet toelaat, den houder deeser wissel, verpligt is te wagten

tot 'er ontset van Batavia of elders komt.

Zijnde ’t Comptoir Generaal voor opgem: somma bij onse handel boe„

„ken behoorlijk gecrediteerd. (:onderstond:) Amboina In't Casteel

Nieuw Victoria den 19„e Juni 1788. (was geteekend:) J: A:

schilling en B: Smissaert. (:in margine:) Behoorlijk in Cassa

ontfangen (was geteekend:/ W: S: de Bourghelles.

Accordeert

Rudolrs

Eenk: gew: de: