closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den welEdelen Agtbaaren Heer

Barend Reijke

Gouverneur en dincteur deeses Custi Celebers

WelEdele Agtbaare Heer

In gevolge de g’ Eerde order van uwel Edele Agtbaare hebben d’ onderge

„teekende beiden in den Agtbaaren Raad van Justitie, deses Casteels

zig vervoegt op d’ alhier dezen avend van Amboina g’arriveerde

Pantjallang van den aldaar in solo zijnde moore burger vaendrig

Sabaar Soekoer, gevoerd door den Burger en meede jnwoonder

aldaar Johannes Salang, en aldaar ten overstaan van den koopman

en fikaal deser Gouvernements DE Jacobus Llonardus

de vos, Nauwkeurig visitatie gedaan off met denzelve ook

eenige Contra banda goederen, in in zonderheid

Specerijen zijn aan

gebragt, maar hebben niets diergelijks ontdekt, bestaande zijn

aanbreng