closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Naaertien

89

Korte verthooning van den Saat: der E Compagnie ten

Gouvernemente Maccusser zo als deselve met het slot der Negotie Boe„

„ken Onder ult:o Augustus A„o 178 5/8 Zig verthoond, als

De Algemeene Lasten en 12. Maanden van Primo September 1717

ƒ613: 9: 8, het geen ter

86

Aan Den

84798

19

Gwelidule Agtbaare

Heer

94966

3

9

49615:

11

Barend Steike.

22451

2 8

Gouverneur en directeur deeser Custe Cele„

„bes

3520

4 8

Nivens

5 9

7017

en Raad

1345

—:8

6

1299

1

175

188

WelEdele Agtbaare

Heer

11

14

4334

1828

7 9

Heeren

5.8

550

1085

2 9

374

199

184613

9. 8

In gevolge het hoog g’Eerde bevel hunner Hoog Edelheedens en in voldoe„

ning van de door uwelEdele Agtbaare, aan de Eerbiediedige tekenaaren op„

en

gedragene Commissie, tot het Nazien der Negotie Boeken deeses gouverne„

3: 2

ments, gehouden en geslooten door den EE: opperkoopman Secunde

en Hoofd administrateur Willem BethIsz: onder dato ult„o Au„

0.

_o

2

65613

gustus /I: L/: hebben wij de Eere te dienen, dat gemelde Boeken van

A„o 178 7/8 door ons geconfronteert, en gevisiteerd zijn, mitsgaders daar

ten

inne niets ontmoet het geen strijd teegens de ordre, zijnde met Een zuij„

rent

ver balance geslooten en, de in en afschrijvingen naar der selver Eijgen„

ƒ119000

schap op ieder Rekening bevonden.

78

Voorts neemen wij de vrijheijd uwel Edele Agtbaare uijt dezelve alles na

de ordre bereekend in Nederlands Geld te vertoonen de Lasten winst„

reekeningen