closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De onderstaande besluijten

zijn hier op genoomen in

Raade van Politie op den

6„e September 1788

Naaesien

95

Notitie van Zodanige Debet loopenrde Rechimingen ad:

er onder ult„o Augustus 1788 bij de Maccassaarse

Negotie boeken per Restand zijn voortloopende met

aanwijsing waar uit die Oorspronkelijk zijn; en wat

apparentie voor desselfs inpalmingen is te weeten

Anne

175½

I: P:

45.

S Ryk van Panete

40

snaphaanen gemeene dewelke in de maand september

1755 ter ordre van den E.E: opperkoopman en Situnde mits„

„gaders gezaghebber Jan Dirk van Clootwyk aan

de Koninginng van Fanette ter leen zin afgegeeven en

dewil zeedert dien tijd niet zijn terug geleevert zoo heeft

men deselve in de maand December daar aan over haar

Reekening belast met . . . . . . . ƒ 460:16

Amno

175 2/3.

J: P: H1C

„34

Waar van afgetrokken word het

bedraagen van 177„ in de maanden

Julijen october 1753 te rug ontfangen 163:4

17756

Anno

297:12

J: Nag=s 137

volgens het genoteerde bij Politicque Raade

besluit van den 22 Januarij 1776 aan die vors„

„tinne het Onderstaande afgegeeven en in

february daar aan volgens haar Rekening

gedebiteerd; als

1000 lb

buskruit

ƒ 200.

600

Loode Koogels

75

700. p

vuursteenen

4:

4

Feld Nederlands Feld ƒ 279:4

offte jndiab . . .

1:8

338

J. Pag

„137„ 138

Iem ten dienste der koninginne in de Expeditie

na pantjana in de maand february afgegeeven; als

82

lb

budkruit

ƒ

16:3

82

Loode koogels

1.„

10:—:

——

4 kipp:n Lond Zaleijers . . . . . . . . . . . . . . . .

3: 6.—

Diverse kleenigheeden

6:1

Feld Nederlands Geld

5

35:10

afte Jndia

J: Pag

216

43

:8

In

de Maand Maij 1776 ten dienste

der konin„

„ginne van Tanette in de Expeditie

na pantza„

„na nader verstrekt en de Rekening van E

„peditie Napantjana volgens raadd besluit

van den 13 April gedebileerd voor

849. lb

buskruit .

5

165: 13:

p

324

Langscherp

102:16

785

Rondscherp

130: 13:

151

4

Loode druiven

22.1

6

2

guinees gem: gebl:

17

17.

6.

Laade houlen . . . . . . . . . .

3:18:8

48

Arak

- - - - -

13:4:

Aan Medisamenten .

- - - - -

39:12:—

J: Pag

213

Aan Contant uit SComp„s kleene

geld Casja aan den oppertolk Ger„

„rit Brugman, en den Capitain

der maleijers Aldul Cacrer voor

gedaane verschot en vertrekkings

in de Expeditie volgens gem: Resolutie

1075:12:8

Feld Nederlands Geld

1571:7:

8

offte Indias

1900

14

Addeert te samen Indias Geld

2583

15