closeTerug naar inventaris

Transcriptie

195

Lianl en Wiveraaris der Latren en winsten

zoo als dezelve geduurende het Boekjaer 17878: ten Comptoire Lontiana

gevallen en met het sluijten der Boeken bevonden zin, waerbij teffens word aange„

„toont hoe veel die Ongelden en Voordeelen meerder off minder bedraegen, dan

daervoor bij de Memorie van Menagie bepaeld is,

Namentlijk

meerder

minder

Randsoenen Ordinaire

2778

18

De Memirie van Menage bepaeld

3505

en alhier is verstrekt

6

726

ƒ

steede van Krst

Deeze vermeerdering is geprofeert uijt de in

„geld verstrekte Randsoenen

Hospitaals Ongelden.

15

168

By de Memorie is daervoor gesteld.

8

10

315

en alhier is afgeboekt

3

2

147

De ten dienste der zeeken verstrekte Medicamenten

doen deeze accresseeren

Onkosten Ordinaire

3

1605.

1

De Memorie van Menage steld

17

1889

en hebben alhier bedraegen

284:

14:

Eenige Onbequaem geraekte goederen doen deeze vermeerderen

Timmeragie en Reparatie

15

ƒ 843

De Memorie bepaeld daervoor

16

117

8„

en is alhier afgeschreeven

726

gedaen zijnde

Geene vertimmering aen de Gebour en

komtt deeze in Een favoraebel aspect

Zoldijen aan Land

4008

2:

Bij de Minorie staet bepaeld

3

3903.

8„

en is alhier verstrekt

104

Door minder verstrekte gagie

Transporteere

ƒ 1157

8

17

830:

18

19

8

8: