closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61.

§47: En daar de Ambonsche Mini„

„sters bij derselve secreete brief

van den 28: Junij 1785: betuigd

hebben nog geene genoegzaam

kennis of onder vinding te heb„

ben om met gerustheid van

hunne Consideratien te kun

„nen dienen op de door ons

bij ons schrijvens van den 5„de

December 1783: gemaakte beden„

„king of het oversenden van

Nooten in doppen tot derzel„

„ver Conservatie zoude kun

„nen strekken vertrouwen

wij dat UE: daar op de Conside„

„ratie van de Bandasche

Ministers zullen gevraagd

hebben als moetende deese

verondersteld worden de

geschiksten te zijn om hun

„ne Consideratien daar omtrent

aan UE: meede te deelen, be

„geerende wij intusschen dat

N uE:

D

n