closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67:

der zelven Resolutie van den

4 December 1786: is bepaald

om de Cartificatien op de

respective Comptoiren op te

neemen op een volleedige

en jueste wijse zullen zijn

geinstrueerd omtrent den

staat dier Portificatien,

en omtrent het geen tot der„

„zelver verbeetering met vrugt

zoude kunnen worden on

„dernamen of ten minsten

tot dat er middelen zullen

zijn gevonden omendien van

bekwaame Ingenieurs te

voorsien, zullende de ministers

ingevolge van deese onze bo„

„veelen zig dus alleen moe„

„ten bepaalen tot het onder„

„houd der reeds exsteerende

ter onzer beesogne beschreeven bij resol: Fortificatien zonder eenige

van

Nieuwe