closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

planting, wijl Saparoua op zig zelve een dor en

klip agtig Eijland is: nogtans is den Eerst getee

§ 49:

kende geduurig beezig, om de Regenten tot de

en verseekering van des

Heer Gouverneur attentie in

deesen.

aanplanting en Conservatie der Houtbosschen

aan te pooren, waar meede hij staeds zal

voortvaaren.

Op den 21: Januarij L: L: overtoonde ons den

§ 50:

Berigt van den Equipagie op„

quipagiemeester Wolsgaard bij een berigt

„zigter van drie ter waarloo

leggen de onbequame rondhouxt

00

dat hij neevens den meesterknegt der scheeps

Timmerlieden Barend Chevalier de op

de werf zijnde scheeps Materialen gevisiteerd

hebbende, bevonden heeft, dat

2: p:s Randhouten dito 18: d:m diameeter over kruijsen

80: ovoeten lang. en

1 d:o dik 16: b:m ten eenemaal onbequaam zijn

tot scheeps gebruik,

nog een onbequame dito ge„

„n Voorts dat nog irreparabel en dus ten eene„

„lijk een afgevaren schouw

„maal onbequaam was,

1 p:s Afgevaere sComp: schouw, zo meede

Rondhout van 70: voeten lang en 14: d=m diamee

1.

§ 51:

versoek tot den verkoop

„ter, met versoek dat de drie eerste Rond„

der eersgenoemde

„houten en schouw ter onlasting zijner

administratie per vendutie verkogt, dog het

laastgemelde Randhout aangehouden mog„

„te worden, tot de komst van ’t schip of

dien.

het in

winst

twee en

„langer

vies be

nige

also6

bevon

bestui