closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sen

mee

A:

§ 52

besluit daar op gevallen

553:

het ingekomen rendement

winst en overlies ingenom

§ 54

twee nieuw aangekapte bun„

„tangers masthouten voor

pies bedragen bij de boeken

igenamen

also bij visitatie bequaan,

bevonden zijnv.

96.

hebben,

Bodem het zelve zomwijlen benodigt mogte

hebben wij uit aanmerking de voorschree„

„re schouw door lang Jarig gebruijk een geen„

„zints door verwaarloosing off gebrek aan

toezigt, onbequaam geworden is, gelijk de

voormelde Randhouten ook eenlijk door

het lang leggen, als geen emploij hebbende

konnen vinden, tot die staat gekomen

zijn, dus tot het besluijt getreeden, die

schouw en de drie Rondhouten oa den voor„

„dragt Per publicque vendutie te laten ver

„koopen voor het geldende; en welk een en

ander volgens ’t genoteerde ter resolutie

van den 9: Febr: te zamen Rd:s 6: 42:—: afgewor„

„pen hebbende, is ten voordeele der reekening

van winst en verlies bij de boeken ingeno„

men.

Intusschen zijn door den Presenten Ra

„dja van Soelij aangekapt en op de Equipagie

werff geleeverd, twee p:s Roode Bintangers

Masthonten.

dr

1 p:s Lang 90: vvoeten en d:t 20: dicameeter

=

20:„

80.

1

welke door bovengemelde meester knegt der

scheeps Timmerlieden volkomen bequaam

bevonden wierden, en die wij voor Pad: 16:

6