closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan

127:

Brutto gewigt haalen, bij afgave aan

den winkelier ter Presentie van Twee Ge„

„committeerdens geopend worden als wanneer

dan eerst komt te blijken op deselve hun

getal inhonden en of de Lijwaaten beschaa

„digt zijn; werdende als dan door deese ge„

„committeerdens gedient van schriftelijk be„

„rigt dan daar deese Gecommitteerdens bij hun„

onder aanbodovan het ori

gineel Berigt gecommitteerden

van den 6. Maart 787.

„me verklaring van evengemelden datum

welke thans weeder onder de Bijlaagen,

overgaat:/ deugdelijk opgegeeven hebben, dat

de Pakken hun Brutto gewigt hebben gee„

„handen en wel geconditieoneerd geweest zijn,

hoedanig dit bij onse eerbiedige van den 15:

Junij 1787: onder § 43: almeede aangehaald

is, zijn Edele derhalven eerbiedigst insteert,

van de vergoeding zo wel van de 11: kari

„kams kleine roode als de nog brij factuur

van 12: Februarij 788: Schoon geen speci

„aale melding gedaan, dock egter dit heen

aangereekent zijnde 3: p:s Gninces Gem: gebl: Cust

en 1: p:s Kignaniasen Groore onthefft te worden,

§ 196:

wij Smeeken Uw Hoog Edelens in gun„

„stige overweeging te willen neemen het

verschooning van de te rug reeke„

„king in questi

thans overgaande origineel Berigt der

gecommitteerdens in de Hoofd Admim

„stratie gedateerd 6: Maart 1787: en het

beschreevene