closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ter wijl der weesen Capitaal dat volgens de

§ 298

taccres van ’t Capitaal aange„

ter Lessie van den 27=ete Maart gediende en

„toond

„thans overgaande staat Reekening in An„

„no Passato bedragen heeft - - - - Rd:s 23242: 23 3/8

en door eene mindere uitgave dan

893:45:1/8

ontfangst van

onder ult=o febr: h: a: geklommen is tot Rd: 24:136:20:½

Dij Commissarissen van Huwelijkse en

§ 299:

zijn is geen verandering geexteert

kleine gerigts zaaken, geene verandering

„ten

voorgevallen zijnde, is

Bij Boedelmeesteren als Lid ontslagen,

§ 300:

Lueitenant,/

een sie ontslagen en eene

den Capitain, der Burgerij A: melius

aangesteld.

Augustus Theodorus Twijsel en

vervangen door den vaendrig der Burgerij

Not.

aan

Adriaan Van Hoven.

Met relatie tot dit Collegie, zijn wij verplicht

§ 301:

demonstratie over de billijke

remarque HE: H: Ed: inde duij

„stere inrigting der staat UW Hoog Edelens gedaane aanmerking

reek: van dit Collegie.

nopens de in P: p:s gediende staat Reeke„

„ning, die Hoogst: dezelve zo onduijdelijk

ingerif bevonden hebben allesints, en wij

wat den President en secreta„ hebben het dien Hoofde zo wel den Presi„

„ris aanbevoolen is.

„dent als den secretaris van dit Collegie,

wien het eijgentlijk aangaat te sorgen

dat.