closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§326: zijn ter ordre van den Eerstgeteekende ten

aan de Justitie nevens de bij hee

gworden goederen overgegeven en eersten ook in handen van den Raad van

zullen na Ternaten getranspor„

steerde worden

Justitie gesteld geworden met de bij hun

gevondene goederen die zo owel, als de voor„

„melde slaaven eerstdaags nna Ternaten zul„

„len te rug gesonden werden.

Den boven gemelden en te Macasser beschei„

§ 327:

versoek door een dier mattroos

6p

gedaan om sagie en alhier dier

„den geweest zijnde Mattroos Pieter Jan„

te presteeren

den van Leeuwaarden heeft ons ter ses„

„sie van den 27: Maart L: L: bij Request

vertoond dat hij met stilstand van Gage

met het vaartuig van bovengenoemde

Hemmekam na Ternaten is vertrocken,

dog door zee des Astres welke dat vaartuig

te Oebij Major is te beurtgevallen, genood„

„zaakt geworden, het naast bij geleegene

Gouvernement op te soeken en ook op den

15:e Maart te Bonoa aangekomen, met

versoek, om zijnen Dienst alhier te mo„

„gen presteeren, als niets tot deksel en

voedsel hebbende.

§ 348: Nadien gemelden mattroos bij de hier voo„

Aanmerking op de herwaards

gesonden vrerklaring op hem „ren verhaalde verklaring egter niet

relatief.

onduijdelijk beschuldigt word, voor

verschreeve

D