closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

eer

da

den

re

„sti

reg

wan

„ris

bewijsen is denselven nogtans, gelijk wij

onder de Hangij Togt reeds aangehaald heb

„ben door vreese zodanig weerhouden, dat hij

op dien togt, zelfs niets eens op de herhaalde

uitnoodiging van den Gouverneur, niet teegen„

„staande zijn Ed: expres voor zijn Negorij No„

„nialij is blijven overtoeven, bijn zijn Ed: is geweest:

§ 384:

Heeft uw Hoog Edelens genoegen omogen oweg„

dragen, de bereidwilligheid der Regenten, in het

met de opperschoolmeester en kos.

„ters wooningen worden voortge„

leeveren der Materialen, tot het opbouwen van

„vaaren in dies voltojing

de opperschoolmeester en koster wooningen,

wij zijn gehouden Hoogst deselve eerbiedig te

verseekeren, dat omen nog geduurig voort

vaart met het voltooijen derselve, en wij

hoopen, daar meede eerlang gedaan werk te

zullen krijgen.

§ 304: Bij des Gouverneurs apparte letteren gewag

Resert aan des Heer Gouvereurs

apparte brief met betrekking gemaakt overderde, van den nu eenige Jaa„

tot den Rabel Noekoe

„ren in deese Contrijen rondswervende Rebel

Woekoe en zijnen aanhang Edeffereeren wij

gaarne daar aan, en wij zullen in deesen

alleenlijk aanhaalen de gemaakte verande„

„ring onder de Jnlandse Regenten, mitsgaders

het voorgevallene onder de Jnlanders.

Bij D:

de

Een

ged

gesz

d.

17