closeTerug naar inventaris

Transcriptie

171.

§ 306: BBij het gongste aanweesen van den Gou„

de geresene geschillen ovande Pelauwers

en roelalieuwers, en het proeri verneur ten Comptoir Haroeko aan zijn

gedrag van den eerste ter ondersoek

gesteld als in textu

Ed: eenige klagten gedaan zijnde zoo teegens

der Regeerend oud Radja van de Negonij

Pelanw, als den Pattij van Hoelalieuw

Mattheus Hatalaijbessij, heeft zijn Ed:

deese klagten en insonderheid ook omtrent

het zeedert gehouden oproerig gedrag van het

volk ovan Pelauw teegens hunne opgemel„

„de Regent, ter nnauwkeuriger ondersoek op„

„gedragen, aan de Commissarissen van de

ten dien Eijlande geleegen Negorijen sa„

„meth en Haroeko, die van hunne be„

die geschillen zijn volgens de Ra„

7„

vinding dientweegen gediend hebbende bij

„porten overeffend.

twee Maleidse Rapporten ter onser sessie

daar uit„

van den 9:de februarij J: L: vermeld, is geble„

„ken, dat de verschillen, zo van Pelauw

als die van Hoelalieuw, door hem in der

minne reeds bijgelegd zijn.

Den toedragt deesser overschillen, amistandi

§ 387:

omstandig te zien bij de Resol: van

„ge beschreeven zijnde bij onse opgemelde Re„

den 9: ffebr:

„solutie van den 9:de Februarij neemen

wij de vrijheid ons ter overmijding vvan

een dubbeld recit daar aan te gdragen;

§ 388: Zijnde nogthans de Jnlanders Malesie

Totuitatia