closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

We

zig„

174

§ 402: zo meede voor de toesending der Actens van

ook voor de toegesondene acten

den Predikant Feij en vaendrig keerer,

owelke beide, ons over Macasser zijn toege„

„bragt geworden.

telijk wij ook uw Hoog Edelens neederig

§ 403

idem voor de approbatie der

150

dankzegge voor de approbatie onser in A:r p:o

a:o p:o gedane overbeteringen

gedaane bevordering van twee soldaaten

aan de Pen, tot J=o adsistenten, onder ver„

zeekering, dat wij dien aangaande de re„

onder versekering als inden ter

„marques der Heeren Meesters Steeds in het

oog zullen houden, en zo verre het maar

eenigsints mogelijk is.

Uw Hoog Edelens behaagd hebbende, als

S 404:

de persistatie H: H: Ed: omtrent

de verdeeling van middelvan nn te persisteeren bij Hoogst Dersel

bestaan den winkelier g'elurdert.

over ordre van den 31=ete December 1776:

waar bij den winkelier en Cassier, alleen

twee Precent uit het middel van bestaan

zijn toegelegd, hebben wij hier van aan

den winkelier De Bourghelles

Extract doen afgeeven —:

§ 405: Mits het overlijden van den Majoorschnei„

’t middel van bestaan voor den ma„

„joor en Hoofd ovan de omilitie , der en Capitain van Jiericke, heb„

den p:l Commandant Oftrowskij

ben wij ter onser sitting van den 27=te

als in den text toegelegd.

Maart J: L: beslooten op de Geeerde approbatie

Uwer