closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

„4.

een

Aan

den

re

sti

reg

wad

„ris

ziekte nog niet had konnen of dat dit werk

versoek dat zijn scribar zulx

zijnen scriba opgedragen mogten worden, als

mag ter uitvoer brengen

vertrouwende dat door hem die Commissie met

de vereijschte trouwe en nauwkeurigheid ten

einde gebragt zoude worden.

Dan, daar bij ons in aanmerking is gekomen

§399

aanmerking daar op

dat, behalven dit werk een voornaam ar„

ticul is, daar een Hoofd principaal

zelfs bij behoorde te weesen, den zeegen tijd

ook reeds zo ona bij gekomen is, dat die

Commissie voor de door braake dier reegen

montsan onmogelijk geabsolveerd kan worden,

§ 400: zo hebben wij het eerste Lid zijner instantie

die Commissie gesurcheert tot na

de reegen mousson

geaccordeert en de Extirpatie aldaar laaten.

uijtstellen tot na den regen omonsson, met

recommandatie, om als dan met dat werk

alle voortvarendheid te gebruiken, op den uijt„

„slag daar van, uw Hoog Edelens in z na„

om U: H: Ed: in 't najaar te kunnen

bedeelen

„jaar nog bedeeld kan werden.

Hier meede genadert zijnde tot de

§ 401: DleRaaren bekanden wij uw

dankzegging voor de geadvan„

Hoog Edelens aanvangkelijk met en van we„

„ceerde ent.

„gen de g’advanceerde en andersints begunstig„

„de Persoonen.

zo.

de

des

ook

idem

a:o p:o1

on