closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: D:

E

11:

/ons getend:/: Jan Christoffel Bornet.

Aan den Wel Edele Agtbaare Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur deezer Provigtie.

Wel Edele Agtbaare Heer

De ordinaire gecommitteerdens in de Hoofd Admmiaistratie nemen

den vrijheid uwel Edele Agtbaare Eerbiedig te berigten als dat

zij uit de Lading van het alhier ter rheede leggende

Schip 'T Loo, in ’sComp„s Pakhuis hebben ontfangen Een

quantiteit van 13552: lb: ofte 43300 Lasten natte Rijst

in 122 p„s Stroo zakken

Hier meede hoope wij aan uwelEdele Agtb: Hoog gerespec„

„teerde beveele te hebben voldaan, en neeme de vrijheid van ons

met dup ontzag te noemen /:onderstond:/ we Edele Agtbaa„

„re Heer :/ Lager ./ uwel Edele Agtbaare zeer needri„

„gen Dienaar :/ was geteekend:/ J: A: De Bouaghelles en

A: Dias /:in margine:/ Amboina den 27„e Februarij A„o 1789:

/: nog Lager:/ mij bekent :/: geteekend:/ P: Hartman.

Aan als Even.

Den ondergeteekende als Negotie Boekhouder de ingekomene

Rapporten wegens de overgave der Administratien zo van den overleeden Capitein

Militair

8