closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: R:

Mititair Fabriel Nicolaas van Geuricke als den raded

opneem van de wapenkamer en ’t guarnisoen tegens de Negotie Boe„

„ken geconfironteerd zijnde, daar bij geen differenten ontwaard dan een

geringheid in de Administratie van gemelde overleeden Capitein

als opziender der werken bestaande in

10 p„s slouwers omt graste maijen boven ’t restant die onder de wapenkamer behooren

Wijders verhoope aan het oogmerk van uwe lEd: Achtb: en mijne

gehoudenis voldaan te hebben, vereere ik mij met waare hoog agting te

noemen. :/onderstond:./. WelEdele Agtbaare Heer :/ Lager:/ uwelEdele

Achtb: ootmoedige en gehoorsaame Dienaar:/ was geteekend:/. B3. Smissaert

/in margine:/ Amboina Nieuw Viftoria den 2: Maart 1789:

Aan als Vooren.

Den ondergeteekende Hoofd Administrateur heeft de Eere uwelEdele

Agtbaare bij deese te berigten, dat de in deesen Jaare per het schip

T Loo aangebragte 20249 lb. poeder zuiker 14499 lb boven het geijschte

zijnde, en van die quantiteit niet meerder dan 5968¾ lb heeft kunnen

van de hand Letten; er dus na aftrek van de gepermitteerde spillagie

zo op den aanbreng als verstrekking, nog per restant blijft 13285¾ pan„

„den, versoekt den reedrige schrijven dat die resteerende zuiker per public

„que vendutie mag verkogt worden;:/: onderstond:/ wel Edele Agtb: Heer

/:Lager:/ uwelEdele Agtb: onderdaanige Dienaar :/ was geteekend./.

Smissaert ./.in margine:/ Amboina Den

2: Maart Anno 1789: en

Aan