closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: v:

Advertissement

Alzo ier dagelijks meer en meer klagten in komen dat Sommige

particuliere, handelaars in weerwil der voormalige orders daar

tegen gestatueerd in zonderheid bij ’t Jongste biljet van den 2:en Au„

„gustus 1785: op eene vrijwillekeurige wijse de prijs der Rijst ver

„hoogen tot merkelijk nadeel onzer behoeftige ingezetenen.

zoo is op den 27„e deser in Rade van Politie beslooten dat Bil„

„jet te renoveeren luidende als velgt.

Alzoo 'er dageliks meer en meer klagten in komen dat somma

„ge Particuliere handelaars in weerwil van voormalige orders

daar tegen op een vrijwillekeurige en interessante wijse de prijs

u nadeel

der Rijst verhoogen en geduurig op slaan tot merkelijke, van de

behoeftige ingezeetenen wiens onvermogen niet„ toelaat dat zo

hoog noodzakelijk voedzel voor een zo: en orme prijs te komen kodpen

zo is in Raade van Politie op den 26: der Jongst gepasseerde

maand Julij goedgevonden alle een iegelijk bij deesen wel Expres„

„selijk te interdiceeren de Rijst zonder uitsondering van zoort niet duur„

„den en voor geen hooger prijs te mogen verkoopen dan teegene Seven„

„tig Rijxd:„ het Last of veertien Schelling de maat van vijf en Seven„

„tig. ponden, mitg„s bij de kleindere maat of tjoepas gewijse na pra„

„portie op verbeurte van Een Hondert Rijxo„ de eene helfte

Pro fisco en de wederhelfte ten behoeve van gerandeoeneerde Amboineeren

Met verder verbod: dat ook niemand eenige Rijst in genoegzame

voorraad hebbende dezelve zal mogen agterhouden op paene van

bij het Contrarie daar over na bevinding gemulicteerd te werd. en.

En op dat: niemand hier van eenige onkunde zoude kunnen of mogen

pretendeeren zal deese alomme in de gewoonlijke Landstaalen ge„

„publiceerd en g’affigeerd worden op dat een ieder zig wagte voor

schaade ./:onderstond Amboina in 't Casteel Nieuw victoria den

30:„e Maart 1789:/: in het midden stond./ Ter ordonnantie van den

welEd: Agtb: Heer Gouverneur en Directeur nevens den Raad dezer

Provintie.