closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: W:

19:

Provintie :/:was geteekend:/ J: D: van Clootwijk Secret„s

Billet

Nademaal Hunne Hoog Edelheeden de Edele Hoge Indiasche

Regeering te Batavia bij Hoogst derzelver gerespecteerde missive

van den 22:e Decemb: 1788: de vaart van Boeton op Ambon

en over en weder hebben verboden zo is op den 27:e Maart

J: L: in Raade van Politie goed gevonden en verstaan, de gemeen„

„te hier van bij Billet kennisse te geeven, gelijk geschied bij

deese met Last en bevel aan den Fiscaal dezer Provintie

om tegens de Contrarentie van dien zorgruleig te waken.

En op dat niemand hier van Eenige ignorantie zoude kunnen

pretendeeren zal deese alomme in de Nederduitsche en Ma„

„leidsche taalen worden g’affigeerd daar men gewoon is affifien

te doen ./:onderstond:/: Aldus G'arresteerd en Gepubliceert te

Amboina in 't Casteel Nieuw Victoria den 9:en April

A„o 1789: ./. in het midden stond./. Ter ordonnantie van den welEd:

Agtb: Heer Gouverneur en Directeur benevens den Raad

dezer Pravintie. ./.was geteekend./. J: D: van Clootwijk Secret„s

Rapport Aan den wel Edelen Agtbaren Heer

Jo han Adam Schilling.

Gouverneur en Directeur deezer Provintie.

Wel Edele Agtbare Heer

L: N: In obserrantie van uwelEd: Agtb: Zeer gerespecteerde ordre

hebben de ondergeteekende korporaal en Posthouder van de

Post Zane Abraham klijn en 2 aldaar bescheiden zoldaaten

Jan Nagelboom

1