closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: G: 9

Genoeg de andere affuijten, beslagen kan, zulx is niet aan de geenen te

attribueeren die hier mede verhoopende voldaan te hebben aan uwelEd

Achtb: g’Eerde ordres en de eere heeft zich met alle eerbied en Hoog

achting te noemen /:onderstond:/ wel Ed: Achtb: Heer /:lager uwel Ed„

Achtb: onderdanige en trouwschuldige Dienaak /: was geteekend:/ T:

M:s Streck /:in margine:/ Amboina den 1:' Maij A=o 1789:

Aan als Even

Ter voldoening van uwel Ed: Achtb: g’Eerde ordres hebben wij onderge„

teekende gecommitteerdens volgens de Jaarlijkse reekening der aame

middelen heeden door diaconen publicq gedaan, en bij het aanzien der

boekjes bevonden dat dit Capitaal onder Primo Maart A=o p=o heeft

Rd:s 29070: 17/2.

bedraagen:

Rd=s 5011: 10:

dat dit Jaar de Inkomsten zijn

3440: 14¼:

en de uijtgaaf beloopen

1570: 34¾.

dus ’t Capitaal is vermeerdert met

Bedragende dus onder ult=o febr: h: al eene Somma

Rrjd„ 30641: 12/.

van

29600:

waar van bij de Comp: â deposito staat

onder dato deeses bij diaconij restant 1041: 12:4:

Als boven rd:„ 30641:12¼:

breedek bij een uuijt de boekjes geformeerde staatreekening te zien en

welke met dit eerbiedig berigt van die Commissie Uwel Ed: Achtb:

word aangebooden door hen die zig met de meeste veneratie noemen /:on

derstond:/ Wel Edele Achtb: Heer /: lager:/ uwel Edele Achtb: Zeir gehoor

zamen Dienaaren /: was geteekend/: F: L: Bruszen L: R: I: van Haffelt

/:in margine:/ Amboina Nieuw Victoria den 27: April A=o 1789.

korte