closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43:

nazien als wanneer uwelEdele Achtb: zal ontwaaren, dat geduurende

het aanweesen alhier van den teekenaar of in 5 Jaaren tijds naar ontfangen zijn.

198: p„s swalpen in zoort namentlijk

32: p„s Javasche of Jatij houten en

116: Ambonse en waar van indien tijd aangemaakt en verbruikt zijn

66: Ter ordre van wijlen den welEdele Gestrenge Heer Gouverneur

van Pleuren:/ Z: M:/. verbruikt tot onderleggers

8: verbruikt tot 3: affuiten van 12: lb:

_„o 8:

_„o 8:

19

16:

_„o

6:

37:

_„o

2:

_„o 1:

_„o

2

8: scheeps rampaarde van 1. lb

3:

_„o

_„o ½

2:

_„o

8

_„o

3 Mortiers Hoeten

2.

_„o

_„o 1: Ammunitie waagen

3

_„o 2: voorwagen

1:

_„o 1 Mortier wager

1

_=o het maken van druijfstoelen

6:

24: tot het maken van 31: p=s spakwiel

2 d„o 19 blok _„o

21: Verstreckt aan den tegenswoordigen op ziender der werken Rabe

2: aan mijn vervanger den Presenten Luitenant Haufman overgegeven dus

199:„ te zamen

zijnde die van de twee laatsten ontfangst van A=o 1788: zoo dus ge„

weest dat ten hoogsten eenige ander waaren die tot 6: lb: affuijten kon„

nen gebruijkt worden.

De beslagene zo wel als onbeslagene mitsg=s inbequaame Affuijten

heeft den teekenaar in Presentie der gecommitteerdens nu Jongst aan zijn

Vervanger behoorlijk aangetoond en overgegeeven, en bij het daar van ingediende

Rapport zal uwel Edele Achtb: duijdelijk ontwaaren hoe veel

eb van ieder soort in waare weesen bevonden zijn, dog dat de

smits baas door besigheeden zo voor het Gouvernement als andersints niet spoedig

genoeg