closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L. W: :

L: K: x:

Aan als Even:

De ondergeteekende Justitieele Leeden, hebben ten overstaan van den Koopman

en fiscaal Johannes Hogerwaard, heden in het schip 'T Loo, ’t groot, agter

en koks Luik ter bewaaring der daar binnen geborgen Nagulen met ’s Comp:s

Chachet en dat van de Justitie verzegeld de sleutels in linnen geworden en

inselvervoegen gecachetteerd aan den op dien bodem Condemneerende Capitain

ten zee Pieter Hartman ter hand gestelt des word uwelEd: Achtb: zulx

Eerbiedig bij deesen berigt met aanbieding der afdruksels van voorm: Zegels,

waar mede met de meeste veneratie blijven. /:onderstond./. welEdele Achtb:

Heer! ./:Lager:/ uwelEd: Achtb: zeer onderdaanige en gehoorsame Dienaaren.

:/was geteekend:/ L: van Iperen en E: R: Hausman, / in margine:/. Amboina den

2:' Maij 1789:/: lager:/ ten mijnen overstaan:/ geteekend:/. J:s Hogerwaard, fiscaal.

Aan als vooren.

Den teekenaar ingevolge de zeer gevenereerde ordres Hunmer Hoog Edelh

„heedens nauwkeurig onderzoek gedaan hebbende na de behandeling en wel„

„ke op het alhier leggende Bark De Ceram aldaar bescheidene Jaranen

heeft plaats gehad, zoo is denzelve door ’t eenparig getuigenis deezer

volkeren en anderen opgemelde boodems bescheidene Dienaaren gebleeken

dat deese lieden met behoorlijke bescheidentheid zoo geduurende hunnen

reise herwaards als hunne legging ter rheede zijn behandelt.

Hebbe de Eer mij met schuldpligtige veneratie te subseribeeren: /: on„

„derstond./. welEdele Achtb: Heer ./:Lager ./. uwel Edele D: W: en

onderdaanige Dienaar ./: was geteekend:/ J:„ Hogerwaard fissaal

:/ in margine:/ Amboina Primo Maij A„o 1789:

Eerbiedig

Aan