closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: V: v:

53

aanstukkend, verders geene gebreeken aan dat kieltje ontdekt

zoo verre het oog heeft kunnen berijken zijnde dit het geene wij

de eere hebben uwel Edele Achtb: te berigten; waar meede wij verhoo„

„pen aan de zeer gerespecteerde ordre van uwelEd: Achtbaare

voldaan te hebben, de vrijheid neemen ons met de verschuldigde

Eerbied te noemen. /: onderstond:/. welEdele Achtbare Heer!

:/:lager uwelEdele Achtb: onderdanige en trouwschuldige Dienaar.

/:was geteekend./. P„r wolsgaard, M:„k Hoedap en B:

Chiralier :/:in margine:/ Amboina Nieuw victoria den 2„en Maij A„o 1789:

Aan als vooren.

De Needrige teekenaaren hebben ingevolge uwelEd: Agtb:

Zeer g’ Eerde ordre haar aanboord begeeren, op de laats van Batavia

g’arriveerde Compagnies Pantjalling lingen aldaar gevisenteerd Een

p„s nieuw Kajer thouw van 9: d=m het welk op den tweeden April

J: L: alhier door een buij om 2: uuren 's nademiddags is komen te

breeken, zoo hebben wij bevonden dat opgemelde touw, door

leccagie van versch water meer als op twintig plaatsen verstukt

is, zoo dat het zelve met handen van malkanderen gehaald

kan worden dues ten eenemaal onbeq=m en onbruikbaar.

Zijnde dit het gene wij de eere hebben uwelEd: Achtb: te berigten,

verhoope daar meede voldaan te hebben aan de zeer gerespecteerde ordre

van uwelEd: Agtb: waar na de vrijheid neemen, ons met alle verschul„

„digde Eerbied en respect te noemen. :/onderstond ./. welEdele Achtb: Heer / ./. lager./.

uwe lEd: Achtb: onderdanige en trouwschuldige Dienaaren :/:was geteekend./.

C:: Freds en B:„ Coblijn ./: in margine./. Amboina Nieuw

Victoria den 2:„e Maij 1789:—

Aan