closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de bepaling hoe veel in Elke datij aangehouden en gecultireerd mag wor„

„den; niet te verminderen zijn Zolang den Inlander van de Nagul geevende

Comtoiren op een willekeurige wijse en tot clusie deser bepaling, buiten

die Datijs onder de naam van Tatanamangs nog zo veel Nagul Boomen

aanplant en voortkweekt als hem zelve lust, zo is ingevolge Hun

Hoog Edelheedens daar toe ontfangene gerespecteerde heilzame order,

in onsen Rade op den 2: deser gearresteerd en beslooten alle die Tata„

„namangs of Particuliere aanplantingen van Nagul Boomen

waar deselve ook gevonden en wie toekoemen mogen niet alleen te

doen extixpeeren maar ook elk en een iegelijk van deselve te interdi„

„ceeren en verbieden gelijk dezelve bij desen Placcaate g'interdiceert

in verboden word, om voortaan eenige diergelijke Nagul Boomen meer

aan te planten en te Cultiveeren sub pane van teeken reijse te zul„

„len vervallen in een amende van 25: rd„s de helfte ten faveure der

beide kerken alhier ende weeder helft ten profijte van die de ontdek„

„king en aanwijsing derzelve gedaan zal hebben

60

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zal kunnen nog mogen

pretendeeren, hebben wij goedgevonden deesen alomme ter gewoone plaatse, zo

hier aan het Hoofd Casteel, als op de respective buiten Comtoiren en onder„

„hoorige districten deses gouvernements in de Nederduitsche en Maleidsche

Taale te doen publiceeen en affigeeren, ordonneerende, en beveelende dier„

„halven den fiscaal alhier en de respective opperhoofden der voorsz: Com„

„toiren, mitsg„s alle verdere officieren en Justitieeren onder onse gehoor„

„saamheid staande, op de observantie deses nauwkeurig te letten, en tegen,

de Contrarenteurs sonder de allerminste Conniventie of dissimulatie

te prosedeeren alzo wij het zelve tot welstand van de Compagnie

en haaren staat, in dese landen zodanig vinden te behooren.

/onderstond ./. Gegeeven te Amboina in 't Casteel Nieuw victoria

op ’t Eijland Leijtimor den 29:' Maij A„o 1789: /was geteekend:/

J:n