closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: A: a: 4:

57:

: A:r Schilling/ ter zijne Aonrd s Comp:s Cacheit in

Roode Lacque gedrukt in daar bij geschreeven /:Ter ordonnantie van

welm: wel Ed: Achtb: Heer Gouverneur en Directeur nevens den

Raad deser Provintie /:was geteekend/: J:r D=k V: Clootwijk Secretaris

Billet

Nademaal den Resident te Bouw Elias Mazel op den

22: October 1788: in de aldaak gehoudene Hongij vergadering heeft te

kennen Gegeven: dat de Particuliere handelaaren zig niet ontzien

naar welgevallen houtwerken, in den inham aldaar te kappen zonder

Voorkennis van hem Resident of Regenten, mitsg:s dat gedagte handelaaren

de rivier bewesten het fortres ook zodanig belemmerden dat ik dikwils

Geen orembaij van de ingezeetenen aldaar uit of in konde scheppen

Zoo is het dat wij hier in willende voor sien, op den 9:e Februarij deeses

Jaars hebben Goedgevonden ingevolge Hun Hoog Edelheedens gevene„

„reerde aanschrijven en ordre vervat bij Hoogst derselver aan dit ministe„

„rium Gerigt Missive in dato 31: Januarij 1788: elk en een iegelijk ingezeten

deser Provintie, 't zij Dienaar Burger of eenig ander perzoon van

welke quasiteit en hoedanigheid hij ook zijn moge te verbreten gelijk

wijgp hit entigjte versbeben bij daken en piriaal de nante het Elond

Bouro navigeerende smalle handelaaren om zo men aldaar als elders

anders eenige houtwerken te kappen of te laten koppen tot hun eigen

Voordeel of gerief zonder speciaal verlof of voorkennisse van den

Heer Gouverneur en directeur deser Provintie sub peeme van

rd=s 50: - de helft ten behoeve der Ed: Comp: als Heere dezer Landen

en de wederhelfte ten voordiele van die de ontdekkinge en Calonge

10