closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Naschicn„

D Hanke

in dezen gedaan zal hebben: Terwijl ten opgemelde dage ook ver„

„staan is de van hier na Bouro ten handel varende ingezeetenen

te interdiceeren en te verbieden gelijk dezelve verbonden word bij dee„

sen om de rivier bewesten het Fortres Dofensie te Krouro voor„

taan met hunne vaartuigen zodanig te belemmeren ofte doen

belemmeren dat de ingeseetenen aldaar de vaart door die rivier

met hunne orembaijen moeijleijk gemaakt werde sub peene

Van rd=s 10:—: ten voordeele der gerandsoeneerde Bouroneesen en

Amblauwers.

En dat niemand hier van eenige onkunde kan voorwenden, begee„

„ken wij dat deeze zo hier als op de respectieve Buijten Comptoiren

en Residentien zal worden gepubliceert en g’affigeert in de Neder„

„duijtsche en Maleidsche spraaken ter plaatse daar men gewoon„

is publicatien en affigien te doen /:onderstond:/ Amboina in ’t

Casteel Nieuw Victoria den 29:' Meij A=o 1789: /: lager:/ ter ordon„

„nantie van WelEdele Achtb: Heer Gouverneur en directeur dezer

Provintie nevens den Raad/: was geteekend:/ J: D: V: Claotie/k Secret:s

Accordeert

D: J C=ht