closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mitsg:s g’escorteerde door zijn welEd: Achtb: Lijfwagt en het al„

„hier zijnde guarnisoen van welke laatste aanstrand drie Chargies

uit het hand geweer en tusschen ieder een Canon schoot en daar op

nog 18: Canon schooten van ’t fortres gedaan wierde

zijn welEd: Achtb: aldus aanboord gekoomen zijnde zo wierd

kort daar op na dat Appel geslagen en de gewoone sein schoot ge„

„daan was het anker geligt, en kwam„

Vrijdag den 24: October in de bogt van Pela voor anker alwaar den resident

van Bouro Mazel, als den Heer Gouverneur tot dus verre p:r ein„

„gen vaartuig uitgeleide gedaan hebbende, van zijn welEd: Achtb:

afscheid nam en weder na zijn Comtoir vertrok salueerende

denzelve bij dat vertrek de standaart met 21: basschooten die

met 7: ditos: beantwoord wierden

vervolgens het anker weder opgehaald en de vloot onderzeijl

gekomen zijnde kwam bij Poeloe Helie agter ’t land van Ma„

„nipa bij den Heer Gouverneur aan boord den Boekhouder en

Resident van Manipa Cornelis Hendrik van Capelle en groe„

„te de stander met 21: basschooten, dewelke met 7: dito bedankt

wierden; komende de vloot onder gem: Land P=lo Helie om 10:

uuren ten anker

Hier aangekoomen zijnde rapporteerende den scheepstimmer

„man sandstroom dat een groote mast voor de Admiraal

Corre Corre ingevolge zijn welEd: Achtb: ordere in gereedheid

gebragt was, weshalven zijn welEd: Achtb: ordre gaf om dezel„

„ve aan boord te brengen invoegen zulx dan ook dadelijk be„

„werkstelligd; en gem: scheepstimmerman gelast wierde

oogenblikkelijk