closeTerug naar inventaris

Transcriptie

66

en zodanige Correctie als de verwaarlosing van ’sComp:s gebou„

„wen evenarende is, Intusschen wierd door den de vloot verzel„

„lende Eerw: Heer Predikant Feij den Gods dienst verrigt en

de Heilige bondzegelen in de kerk uijtgedeelt 's agtermiddags

ten 2: uuren kwam alhier aan, een soldaat van de Post sa„

„waij, brengende aan den welEd: Achtb: Heer gouverneur

een sicreete missive van den vendrig en Commandant te Sawaij

Pieter Fockens benevens vier Papoën, die dien krijger met de

bij zig gehad hebbende Inlanders tusschen Hatilling en Hottie

van een papoese Corre Corre van oniig met dewelke hij hand

gemeen

gaven geworden is, en 3: daar van dood geschoten opgevat heeft,

werdende die vier Papoen bij provisie onder het quarts saboa

in de tronk geslooten.

Woensdag

den 22: October 's morgens ten 9: uuren wierd Hongij Vergadering

gehouden, in dewelke zodanige zaken verhandelt zijn als bij de daaren

van gehoudene Notul te zien is vervolgens wierd het overige van

den dag als ook het meeste gedeelte van

Donderdag den 23: October, met schrijven doorgebragt ende op den 21: dezer,

hier aangebragte vier Papoen onder geleide van een Comp:s mis„

„sive in goede verzekering na Amboina versonden, terwijl den

Heer Gouverneur 's avonds ten half 6: uuren afscheid van

den Resident, desselvs huijsvrouw en Inlandse Regenten geno„

„men hebbende zig na boord van de Admiraals Corre Corre

begaf wordende tot aanstrand uitgeleide gedaan door den resident,

desselvs huisvrouw en Inlandse regenten van Bouro en Amblauw

mitsg:s

„t„

n