closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na verandert zijnde zo wierd het anker weder opgehaald en

kwam de vloot smiddags ten 3: uuren voor de nregorij Bonoa

ten anker begeerende zig den Heer gouverneur met de Hongi

vrienden kort daar na aan de wal onder het geluit van 13: bas

schooten; aan Land gekomen zijnde terwijl den welEerwaarde

Heer Feij nog bezig was den gods dienst in de kerk van de Chris„

„ten Negorij te verrigten bezigtigde zijn welEd: Achtb: de eve„

„gorij en vond dezelve tamelijk wel versterkt teegens een aan„

„loop van Papoese rovers, dog bij beschouwing der schoolmeesters

wooning gaf zijn welEd: Achtb: deszelvs ongenoegen over de

slegte gesteldheid derzelve aan den Christen orangkaij te ken„

„nen onder ernstige recommandatie en onder om dezelve ten

aller spoedigsten in een goede en bewoonbare staat te brengen

en te onderhouden sub peene van zijn Ed: uitterste indignatie

’t gunt hij wel aannam te zullen doen edog met zo veel blij„

„ken van onverschilligheid dat daar uijt genoegsaam af te lei„

„den was hoe weinig hem de indignatie van den Heer gouverneur

ter harten ging weshalven zijn welEd: Achtb: hem de diendwe„

„gen gegevene ordre met wat meerder ernst en nadruk op

’t harte drukte onder bedrijging van demotie uit zijn regent„

„schap ingevalle hij dezelve niet na kwam

Na dat den Heer gouverneur alles bezien en omtrend het een

en ander de nodige ordre gesteld hadde, ging zijn welEd: Achtb:

met het vallen van den dag weder na boord van de Admiraals

Correcorre in geselschap der Hongij vrienden en den Eerw: Heer

Feij als zijnde door zijn Eerw: hier alles verrigt wat tot kerke„

„lijke betrekking heeft en onder anderen ook niet alleen de

schoolkinderen