closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26

die vaartuigen niet op kwamen dagen en de tijd tot de uitvoe„

„ring dezer Expeditie reets zo verre ingeschooten was dat de„

„zelve niet langer uitgesteld konde blijven, zijn Ed: zig ver„

„pligt agte de Leeden in overweging en bedenking te moeten

geeven om bij een ongunstigen uitslag van zaken niet g'accu„

„seert te kunnen worden van na geen raad geluisterd of

dezelve ingenomen te hebben, of die Expeditie buijten de vermis„

„te Pantjallings behoore voortgang te hebben dan wel gestaakt,

dan dewijl de Leeden die expeditie zonder de vermiste vaartuigen

voor zeer gevaarlijk heelden wijl die Eijlanders na de algemee„

„ne gerugten van alles voorsien, zijn wat tot een hardnek„

„kige defensie vereischt word inzonderheid van vrij swaarder

geschut als in de vloot te vinden is, dewijl ’t swaarste in een

ponder bestaet buijten 2: mortieren van 4: d=m en een houbits

en dat wanneer ook alles na wensch mogte uitvallen 'er toch

ten minsten 10: dagen mede gemeleert en bij de doorbrake

der weste winden; die nu bereets 2: agter een volgende dagen.

sterk door gewaaijd hebben de te rug reise zo niet volstrekt

onmogelijk ten minsten ten uittersten gevaarlijk zoude

worden en ’t volk bij ’t landen zonder genoegzame dekking

welke door de vermiste vaartuigen bezorgd konde worden

dog nu niet, in de waagschaal gesteld van gemassacreert

op dood geschooten te worden zonder daar over eenige regtvaar„

„dige wrake te kunnen neemen maar veeleer genoodzaakt

om onverrigter zaak te rug te keeren, besloot zijn welEd:

Achtb: in weerwil deszelfs brandende begeerte van de

voorsz: trouwlooze gorammers op het gevoeligtte te kastijden

om