closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Woensdag

betuigden het teegendeel bereid te zijn met Eede te bevestigen

terwijl de rume der wooning van meerm: oud radja ook

duidelijk genoeg bewees dat zijne klagte daar omtrend

niet gefingeerd maar in waarheid bestaande was; alwaar

„omme en ter zake dezen orangkaij buijten des met de lazer„

„neij ziekte besmet bevonden en dus in ’t bestier dezer cre„

„gorij niet langer gecontinueerd konde worden den Heer

Gouverneur goedvond om hem sComp:s rotting te ontneemen

en het gezag op deze Negorij bij provisie op te dragen meerm:

oud radja Djoenaij Tomagola met ordre om den ontzetten

blinden orangkaij nevens zijne broeder en den door croekoe

aangestelden radja bij agterhaling na Saparoua op te zen„

„den om aldaar verhoord te kunnen worden op de beschul„

„digingen hier voren aangeroerd als ook om met den met

de lepra besmetten orangkaij in het Leprosen huijs te Mo„

„lanen te plaatzen

Hier niets meer te verrigten zijnde zo vervoegde zig

den Heer gouverneur tegens 6: uuren weder aan boord van

de Admiraals Corcorre en liet aldaar gekomen zijnde

na gedane sein schoot het anker ligten, scheppende langs

de wal na Lepa voor welke negorij dezen avond 9: uuren

het anker weder toeging

den 26: November smorgens ten 3: uuren vertrokden koopman

en hoofd van Saparoua ZE: m:r Daniel Jacob Blondeel

uit de vloot na zijn Comtoir terwijl smorgens ten 6: uuren

rapport wierd gedaan dat een Inlander van waij op de

orembaij