closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te kunnen vervolgen; terwijl dezen middag 1: uur aan boord

bij zijn welEd: Achtb: ook verscheenen den schoolmeester en

orangkaij van amahij, met de orangkaijs van Souhokoe Ha„

„kerie en Pauwlohie; vertrekkende kort daar op weder na

hunne Negoryen

's agtermiddags 4: uuren kwam de vloot voorAtmahij ten an„

„ker gaande de Heer gouverneur om half 5: uuren onder het

doen van het gewoone satut en escorte der Lijfwagt ende in

de vloot zijnde militairen na de wal en wierd aldaar ont„

„vangen door de orangkaijen van amahij souhoko, Makarkie

en Pauwlohie en vervolgens na een in de negorij staande

saboa gebragt; wa dat zijn welEd: Achtb: aldaar met de

Hongij vrienden zitplaats genomen hadde, vroeg hoogstdezel„

„ve aan de vier voorsz: regenten en hunne negorijs volke„

„ren of zij ook het een en ander tegens elkanderen in te

brengen of te klagen hadden! welke vrage de orangkaijs

van Amaheij, Makarikie en Paulohie benevens hunne

oudstens en Negorijs volkeren met eenparig neenbeant„

„woorden en daar en boven betuigden alle met elkanderen

een goede harmonie en Eendragt te leven; behalven den

orangkaij van souhoko dewelke met eenige klagten te„

„gens zijne oudstens voor den dag kwam terwijl zij hem

daar en tegen beschuldigden hun en het negorijs volk op din„

„verse manieren verkort te hebben met bijvoeging dat hij:

haar geduurig op de vuijlste wijse uijtscheld mitsg:s Zagoe

en Padij afperste onder voorwendsel dat hij daar mede de

Hongij boete moeste voldoen, daar zij egter hem zedert

twee.