closeTerug naar inventaris

Transcriptie

96.

twee Jaaren agter een die Hongij boete met Contant tot rd:s 25: voor

ieder Jaar voldaan hadden; voorts dat hij orangkaij een wego„

„rijs zagoe dousjongs zonder hunne toestemming en dus op eigen

authoriteit verkogt en dat geld nog niet verantwoord hadde

waer tegen den orangkaij verklaarde dat hij dat geld voor die

doussong hadde besteed tot het voldoen der Hongij boete en daar

bij nog uit zijn eigen beurs rd:s 5: bijgelegd, vermits hij voor

die doussong niet meer als rd:s 10: hadde gekreegen; Negeen„

„rende voorts eenig geld aan Contant van zijne dorpelingen

tot betaaling dier boeten ontfangen te hebben

Dan vermits die zaake een nauwkeurig onderzoek ver„

„eischte en de kortheid des tijds zulx niet toeliet hier te doen;

ordonneerde den Heer Gouverneur parthijen om zijn welEd:

Achtb: na Saparoua te volgen ten einde hunne verschillen

aldaar behoorlijk onderzogt en gedecideert t konden worden;

en vermits hier verder niets te doen viel deed zijn welEd: agtb:

een wandeling door de evegorijen en bezigtigde de kerk en school

welk eerste gebouw in een zeer goede staat en de negory ook ta„

„melijk zindelijk onderhouden bevonden wierde dog de school

daar en tegen seer slegt; weshalven zijn welEd: Achtb: den orang„

„kaij en desselvs oudstens op ’t ernstigste recommandeerde dezelve

zo spoedig mogelijk te vernieuwen beloovende vervolgens den

orangkaij van Amahij op desselvs daar toe gedaane instan„

„tie een acte te zullen bezorgen zo hij op Ambon kwam en

bevonden wierde dat hij nog geene Acte ontvangen mogte heb„

„ben; gaande daar op tegens 6: uuren weder aan de Admi„

„raals Corcorre

Tegens