closeTerug naar inventaris

Transcriptie

98.

hunne hoofden daar in tegen om hunne ondergestelde in alle billijk„

„heid te bestieren en alles te Contribueeren wat tot agterhaling van

den Rebel woekor en zijnen aanhang strekken kan ten bewijse

hunner verknogtheid aan de Comp:e, waar toe door hen verzekering

gedaan zijnde, stelde den Heer gouverneur bij die gelegenheid tot

Capitain der Alphaerse Negorij Tomalehoe onder Hoealoij ge„

„hoorende aan den alphoer oci Hta door de wandeling Nicodemus

genaamt en begaf zig tegens 10: uuren weder na de vloot die in„

„tusschen voor die Negorij aangekomen was, schippende de vloot

langs de wal na Coelor en Roemakaij. voor welke evegoryen 's ag„

„termiddags ten 4: uuren het anker in de grond gelaten wierd, ko„

„mende bij 3: uuren bevorens aan boord bij den Heer Gouverneur

den Pattij van Roemakaij en orangkaij van Coelor met den Inland„

„se schoolm: van Roemakaij en vertrokken na zijn welEd: Achtb:

verwelkomt te hebben weder na land terwijl tegens 4: uur een

gelijk Compliment afleide den orangkaij en schoolmeester van

Pihoelale die kort daar op weder nade wal vertroken met last

aan den orangkaij om met zijne oudstens en gemeene te Roe„

„makaij te moeten komen tot afdoening van zodanige zaken

als zij voor te dragen of te versoeken mogten hebben. om half

Vijf stapte den Heer gouverneur over in desselvs kleine orembaij

en ging daar mede onder het geluid van 13: basschooten van de

Admiraals Corcorre na de wal op Roemakaij onder ekorte der

Lijfwagt en aldaar aangekoomen zijnde wierd zijn welEd: Achtb:

gerecipieerd door den Pattij van Roemakaij en orangkaaijs

van Koclor en Tihoelale item schoolm: van Roemakaij en Fihoe„

„lale; mitsg:s geleid onder een voor des schoolm: worning staande

saboa