closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„zelvs oudstens en gemeene Inlanders iets te zeggen, te klagen of

in te brengen hadden behalven den orangkaij die versoek deed om

met een acte vereerd te mogen worden als tot nog toe geene ont=

„vangen hebbende en waar toe den Heer gouverneur hope gaf hij op

Ambon kwam; vertrok zijn welEd: Achtb: vervolgens met de Hon

„gij vrienden g’escorteerd door de Lijfwagt over de Landweg na Latoe

en Tha; terwijl intusschen de vloot het anker ligte en mede die

Negorijen schepte.

Ten 9: uuren arriveerde den Heer gouverneur met de Hongij vrien

„den op Latoe en bezigtigde die nregorij en bevond dezelve zeer zindelijk

en ging na een weinig gerust te hebben over nade daar aanstoo

„tende negorij Tha alwaar zijn welEd: Achtb: in het nog niet ten

vollen voltooijde huis van den radja zitplaats nam en vergadering

hield zonder dat eenige klagten tegens die beide Regenten ingebragt

wierde; doleerende die van Tha egter by een maleids klagtschrift

dat zeeker sinene in de moorse negorij Sirrij sorrij te Saparoua

wonende hen door den Commissaris van Haria zoude hebben laten

zo

weeten; dat zij hem niet tot hun hoofd verkoosen, hij hen van

daar na elders vervoeren en vernielen zoude, wes hem de Heer

gouverneur beloofde hier na onderzoek te zullen doen, de dor„

„pelingen van dit gerugt intusschen verzeekerende dat zo lang

hun hoofd de Comp:e getrouw bleef en zig als een waardig regent

Comporteerde hij niets te vreesen heeft maar de bescherming=

van de Comp:e zou blijven genieten recommandeerende voorts

zo wel de ingezetenen dezer Negorij als die van Latoe om hunne

hoofden en verschuldigde gehoorzaamheid te bewijsen in en om

„trend al ’t geene den dienst der EComp:e vereisschende is en

hunne