closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eet

100

aangeraakt en onder een daar toe passende recommandatie aan den zal„

„ve gelaaten wierden, werdende tevens door de hier bescheidene militie drie

salvos uit het hand geweer gedaan en tusschen ieder salvo een Canon

schoot van ’t fortres, en agter aan nog 17: diergelijke schooten; ontvan„

„gende den Heer gouverneur indien tusschen tijd de gelukwenschingen

van de verdere Inlandse regenten en schreef na gehouden morgen

ontbijt verscheidene particuliere en ook een Comp:s brief na Am„

„borna aan den Politicquen Raad.

Sondag den 30: November, smorgens vertrokken op last van den Heer gou„

„verneur na Ambon de orembaijen van Hoelalieuw, waij, Nego„

„rij Lima, wackal en Hitoelama mede neemende de thans in de

vloot te missen zijnde militairen benevens de nagelatene goe„

„deren van den op den 10: November J:l: in de vloot overleeden„

„ne soldaat Lourens Thalauw in een verzegeld kistje onder

de gisteren in voorraad vervaardigde geleide letteren met last

en qualificatie om hunne orembaijen zo goed mogelijk te voor„

„zien en als dan na de vloot te rugte keeren

3

Hier naging de Heer gouverneur met het opperhoofd Blondeel en

verscheidene Hongij vrienden wasschen in de hier te videne en zaer

net en zuiver gehoudene bak; werdende de Leeden der Hongij ver„

„gadering wolsgaard en Hoffman hier na gecommitteerd.

om ten overstaan van den Fiscaal der vloot van Clootwijk te

wegen en te verbranden zodanige bedurvene garioffel en

moernagulen als volgens opgave van het hoofd van dit Com„

„toir van het Jongste gewas per restant in ’t eagul packhuis

berustende en na verrigting van zaken bevonden zijn bestaan

in

teete: