closeTerug naar inventaris

Transcriptie

orembaijen overstapten; scheppende de Admiraals Corcorre nog verscheidene

reijsen rond en vertrokken als toen weder na de wal

komende om half 7: uuren almede aanboord van de Admiraals

Corcorre den Heer gouverneur verwelkomen het hoofd deses districts

DE: m:r Daniel Jacob Blondeel, die na ’t gebruiken van een

glaasje morgen drank, weder na de wal vertrok om zijn welEd:

Achtb: aldaar te ontvangen

Bij 7: uuren kwam hier ook bij den Heer gouverneur aan boord

den orangkaij van Latoehalat rapporteerende dat met zijn orembaij

weder iede vloot is aangekoomen; en dat den Luitenant der Arthille„

„rij streck van waij met een kleine orembaij na Ambon is vertreok„

„ken over 7: uuren ging den Heer gouverneur onder het lossen van

13: bassen met deszelvs kleine orembaij na de wal alwaar zijn welEd:

Achtb: gerecipieerd wierd door ’t opperhoofd Blondeel en eenige van

de onder dit Comtoir zorteerende Inlandse Regenten ende voor„

„naamste van de alhier dienstdoende Dienaaren; gaande voorts

onder escorte van zijn welEd: Achtb: Lijfwagt onder opgeregte

praalboogen tusschen dewelke de alhier bescheidene militairen

in twee rijen met hun wapenen mitsg:s de Inlanders van ver„

„scheidene alhier gelegene Negorijen gerangeert stonden na des

opperhoofds woning; werdende zijn welEd: Achtb: door der laatst

gem: officieren bij het door passeeren met spontong en vendel

gesalueerd en door een parthij Inlandse voorvegters voorgegaan,

Aan de woning van ’t opperhoofd gekomen zijnde, zo wierd zijn

wel Ed: Achtb: andermaal verwelkomt en het opperhoofd pre„

„senteerde op een overdekte zilvere schootel aan zijn welEd: Agtb:

de sleutels van ’t fortres, dewelke door Hoogst denzelve even

aangeraakt