closeTerug naar inventaris

Transcriptie

101

Tha door den laatsten uitnaam van den eersten gedaan en opgetee„

„kend zijn bij dit dagregister onder dato 20: dezer dan ofschoon zij zulx

beide ontzenden recommandeerde hen de Heer gouverneur egter op

’t serieuste om zig voortaan voor diergelijke verregaande uitstap.

„pen te wagten sub peene van regorense straffe zo zij van hunne

misdaad overtuigd konden worden.

En gemerkt den Eerwaarde Heer Trij na de daar van ingeko„

„mene berigten heden middag te crussalaut g’arriveert en dies

met de kerk en school visite aldaar geen vroeger begin kan

maken als op morgen, resolveerde de Heer gouverneur om in„

„tusschen de negorijen van ouw oelat en sirrij sorrij te bezigti„

„gen met derzelver kerken, schoolen en schoolmeesters wonin„

„gen zo als op

Maandag den 1 December smorgens Circa half 8: uuren werkstellig

gemaakt wierde alzo zijn welEd: Achtb: als toen met de Hongij

Leeden den Capitain ter zee en Equipagie opziender wolsgaand,

den Capitain Luijtenant militair ostroiskij ’t hoofd dezes Com„

„toirs Blondeel den Casteel opperchirurgijn Hoffman en den

Hongij Fiscaal van Clootwijk in deszelvs kleine orembaij en

mejuffrouw Blondeel met eenige andere Juffrouwen in der„

„zelver eigene orembaij overstapten en na de Negorij ouw schep„

„ten en bij 11: uuren aldaar aankwamen wordende verwelkomt

door den Patty dier Nregorij en desselvs vrouw buijten meerande„

„re tot de familie van gem: regent gehoorende; een gedeelte

der Lijfwagt voor af over den landweg hier na toe vertrocken

paradeerden aan strand met eenige Comp:s inlanders en

verscheidene