closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verscheidene: voorregters als ook dan seressen en hun beste plun„

„je uitgedoscht, de Inlandse officieren salueerden den Heer Gou„

„verneur in het voorbij passeeren met sponton en vendel en

verzelden zijn welEd: Achtb: en Hongij vrienden buijten de

Lijfwagt, voorregters en danseressen tot in erf van den Regent

dezer wegorij alwaar gekomen zijnde feliciteerden de Inlandse officie„

„ren den Heer gouverneur met desselvs aankomst en wierden na=

’t nuttigen van eenige glasen morgen drank voor hunne betoon„

„de attentie bedankt en afscheid gegeven, een weinige in des re„

„gents woning gezeten hebbende verkoos den Heer Gouverneur

de kerk en schoolen en woningen van de schoolmeester dezer

Negorij en die van oulat te bezigtigen; vindende de schoolen vol

met kinderen die tamelijk verre in ’t schrijven en leezen gevor„

„dert waren dog de schoolen vrij oud en vervallen de Heer Gou„

„verneur den Pattij van ouw als ’t gezag in de Negorij oulat„

hebbende mits de minderjarigheid van zijnen broeder den radja

van dit dorp, recommandeerde om die schoolen zo ras mogelijk

te vernieuwen invoegende nieuwe woning van den schoolmeester van

ouw ook al vrij verre gevordert was, terwijl daar en tegen in de bei„

„de kerken van ouw en oelat banken en eenige zolder planken

en balken door ouderdom vergaan bevonden wierden en mits dien

den Pattij van ouw gelast die vergaane houtwerken te vernieuwen

Na ’t bezigtigen dezer gebouwen wierd ’t middagmaal in des Pat„

„tijs huijs gehouden en na den Eten de reis over den landweg voortge„

„zet na sirrij sorrij welke negorij in zeer geschikte ordre bevonden

wierde zo ook de kerk en schoolm: woning waar in tevens school ge

„houden word, den regent dezer negorij niet present maar te

Nussalant