closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag

102

crussalant zijnde ter assisteering van den Eerw: Heer Feij in qualiteit

van ouderling, zo konde Heer Gouverneur egter niet nalaten zijn ge„

„noegen daar over te betuigen aan ’t hoofd Blondeel die bij deze gelegen„

„heid verzekende zijn attentie asse duc te zullen vestigen ten emnde de

kerken, en schoolm: woningen onder zijne hoofdije gehoorende in geen

verval geraaken maar die zig in die staat bevinden zo spoedig mo„

„gelijk hersteld mogen worden ter verwerving van ’t bestendig genoe„

„gen zijner gebieders

De Heer Gouverneur met het hoofd Blondeel en Hongij vrienden

vervolgens een korte visite afgelegd hebbende wij de wed=e van den ge„

„weese Pattij dezer Nregorij en moeder van den presenten Radja keer„

„de tegens 5: uuren na Saparoua te rug indiervoegen als van daar

vertrokken zijn; werdende bij vertrek met eenige schooten uijt kleine

stukjes gesalueerd; bij half 6: uuren in ’t gezigt der fortres komen„

„de wierd de vlag met de gewoone eerschooten begroet terwijl den

Heer Gouverneur en Hongij vrienden bij half 7: uuren aan de wal

stapte verwelkomt werdende door verscheidene Inlandse Regenten

Comp:s dienaaren en mindere persoonen en den avond na dit Cere„

„monieel met genoegen doorgebragt.

den 2: December reed den Heer gouverneur met het hoofd Blondeel,

na het middag eeten per rijting na Poorto en bezigtigde de Post, kerk

school en negorij nevens die van Haria als hier naast gelegen zijn„

„de de kerk en school wierd in een tamelijke goede staat bevonden

en de nieuwe woning van den schoolm: ook reets bij na half voltooijd

mitsg:s beide negorijen ook in een redelijken toestand; weshalven

den Heer gouverneur zig hier niet lang ophield maar tegens

den