closeTerug naar inventaris

Transcriptie

103

na alvoorens van ’t opperhoofd en deszelvs huijsvrouw zeer vriende„

„lijk afscheid genomen te hebben door de in twee rijen geschaarde mi„

„litie en inlanders met hunne wapens g’escorteert door deszelvs

Lijfwagt na boord; werdende zijn welEd: Achtb: tot aan ’t staand

voor uijt gegaan door eenige inlandse danssers op de Admiraals

Corcorre overgestapt zijnde wierd door de alhier zijnde bezettelingen drie

Chargis uit het handgeweer en tusschen ieder een Canon schoot en

daar op nog 17: Canon schooten van het fortres Duursteede gedaan, die

na usantie beantwoord wierden

Het opperhoofd Blondeel den Heer Gouverneur nade Admiraals

Corcorre gevolgt zijnde, nam na een kort vertoef afscheid onder toewen„

„sching eener verdere voorspoedige reise en vertrok als toen te rug na

land, terwijl intusschen na gedaane sein schoot het anker geligt

wierde en de vloot onder de riemen raakte den Cours stellende na de

hoek van Booij en vervolgens na het land van Haroeko; wind en

stroom de reise ongemeen begunstigende, kwam de vloot ten 2: uuren

's agtermiddags voor de eregorij Hoelabieuw die den Heer Gouver„

„neur met de Hongij vrienden zonder de dreggen te laten toegaan,

bezigtigde, vindende de Nregorij tamelijk wel dog de school te klein„

weshalven den Heer gouverneur den Pattij dier Negorij gelaste de„

„zelve te vergrooten met recommandatie om te zorgen dat de

kerk waar aan nog geen begin is gemaakt ten eersten onder„

„handen genomen en volbouwd worde dezen regent met zijne

oudstens daar toe belofte gedaan hebbende stapte zijn welEd:

Agtb: met eenige Hongij Vrienden weder over in desselfs kleine

orembaij en liet met dezelve langs de wal na de eregorijen

Crieuw en Pelauw scheppen; terwijl inmiddens de vloot volgde;

omtrent