closeTerug naar inventaris

Transcriptie

omtrend 4: uuren tegen den avond voor Pelauw gekomen zijnde,

bezigtigde den Heer gouverneur het alhier van steen gebouwd wor„

„dende fortje Hoorn, het welk na de zeekant reets opgehaald dog

aan de landzijde nog open was, zijnde de werklieden bezig om de

fondamenten van de wagt, Corporaal Logement en kruijt kel„

„der te graven; recommandeerende zijn welEd: Achtb: aan den daar

aan werkenden metzelaar Jochem schade om allen vlijt

aan te wenden op dat dit fortje zo spoedig mogelijk mogte vol„

„tooijd worden; en ging daar op een wandeling door de Nregorij Pe„

„lauw doen dewelke tamelijk wel bevonden wierde; dog vermits aan

de kerk van Crieuw nog geen begin gemaakt was, schoon 'er eenige

houtwerken die egter van zeer slegt alloij waren daar toe gekapt

en onder een saboa lagen, zo gelaste zijn welEd: Achtb: den Pattij

en oudstens van dit dorp om zo spoedig mogelijk daar aan te be„

„ginnen, mitsg:s betere houtwerken daar toe te emploijeeren op

dat zij de moeite daar aan niet nutteloos mogten komen te ver„

„spillen; waar op zig den Pattij en oudstens kwamen te veront„

„schuldigen dat zij mits gebrek aan volk geen meerder spoed

daar meede hadden kunnen maken, terwijl hunne Negorij nauw„

„lijks uit 18: huishoudingen bestond.

De vloot intusschen mede alhier aangekomen zijnde zoging den

welEd: Agtb: Heer Gouverneur weder van land na de Admiraals Corre

Corre en de vloot vorderde de reise na Haroeko, voor welk Comtoir

dezelve snagts ten 11: uuren het anker liet toegaan

Vrijdag den 5: December 's morgens ten 6: uuren salueerde het fortres zee„

„landia den admiraal met 19: Canon schooten die met 11: van de

Admiraals