closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Complimenteerende met deszelvs behouden arrivement ten dezen

Comtoire en vertrok na dat Compliment weder na de wal om zijn

welEd: Achtb: aldaar te recipieeren; komende de vloot half 12: uuren„

ter zijde van voorm: sterkte ten anker, hier na stapte den Heer Gouverneur

met de Hongij vrienden over in desselfs kleine orembaij en ging onder het

salut van 13: basschooten na de wal, alwaar zijn welEd: Agtb: door het

opperhoofd van Hamel en de onder dit Comtoir zorteerende Comp:s

N:

dienaaren en Inlandse dorpshoofden verwelkomt en door de aldaar

opgerigte praalboogen mitsg:s de daar tusschen twee rheien gerancheer

„de mititie en Inlanders in des opperhoofds woning geleid mitsg:s al„

„daar komende voor de tweede maal gecomplimenteerd wierd; presen„

„teerende het Hoofd van Hamel zijn welEd: Achtb: als toen op

een overdekt zilver tafel boord de sleutels van het fortres die

even aangeraakt zijnde hem gelaten wierden onder een daar bij pas„

„sende recommandatie; terwijl tevens door de hier besheidene militai

„ren drie Chargies uit het hand geweer en tusschen ieder een Canon

schoot en daar op nog 17: ditos van ’t fortres Amsterdam gedaan

wierden; waar op den Heer gouverneur met het hoofd van Hamel

in een gesprek trad over de zaken die hier. Comp:s wegen te verrigten

vallen, stellende voorts ordre tot het houden van vergadering tegens mor„

„gen en het voorsien der vaartuigen van het benodigde water en brand„

„hout; als geresolveert zijnde den 9: dezer de reise van hier direct

na Ambon te vervorderen zo uit hoofde van den gevaarlijken lic„

„haams toestand waar in zig den Capitain Commandant en op„

„ziender der werken van Guericke volgens berigt te Saparona

reets ontfangen bevindende is als om dat ’t verstrekte randsoen

aan de dienaeren op weinige dagen na ook g’expireert is.

Maandag