closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag

„ten had maar ook twee zijner ondergestelde zodanig door die steenen

getroffen waren dat hij voor hun leven bedugt zijnde de te rug reijse

na zijne Negorij had moeten onderneemen om de wonden derzelve zo

goed mogelijk te verbinden, vertoonende die mishandelde menschen

te gelijk aan zijn welEd: Achtb: die daar op den Fiscaal der Hon„

„gij vloot gelaste om van gem: Pattij en zijne zo swaarlijk gewonde

dorpelingen eenig omstandig Relaas te laten geven op dat daar

na te Amboina ’t vereischte onderzoek gedaan en de schuldige na

vereisch van zaken gestraft kunnen worden

Den avond vervolgens met veel genoegen doorgebragt zijnde gaf ’t

hoofd van Hamel ten besluite van dezelve een zeer gedestinqueerde af„

„scheids maaltijd waar op buiten de Hongij Leeden ook geinviteerd

warende Hoofd Regenten van Amboina

den 9: December 's morgens half 7: uuren nam den Heer Gouverneur

van het opperhoofd van Hamel op het vriendelijkste afscheid en ver„

„voegde zig onder het Ceremonieel als bij de aankomst na strand, en

aldaar aangekomen zijnde en nog maals het voorsz: opperhoofd en de

inlandse Regenten gegroet hebbende stapte zijn welEd: Achtb: over„

in deszelvs kleine orembaij en schepte daar mede na de Admiraals

Corcorre bij welke gelegenheid door de militie aan de wal drie Char

„gies uit het hand geweer intusschen ieder een Canon schooten daar

op nog 17: ditos van ’t fortres Amsterdam gedaan wierden; zijn

welEd: Achtb: aan boord van de Admiraals Corcorre gekomen

zijnde liet dat salut met 11: basschooten beantwoorden en ter„

„stond het anker ophaalen en de steven na Amboina keeren,

terwijl intusschen het opperhoofd van Hamel mede aanboord

Kwam: