closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn Post van dewelke den Ainiraal bij het voorbij zijlen met 15: Canon schotem

begroet en met 5: basschooten bedankt wierd.

Bij half 6: uuren in de nabijheid der Post te Laha gekomen wezende kwam die Post,

„houder op de Admiraals Corcorre den Heer Gouverneur rapporteerende dat daar al

„les in goede ordre was weshalven dien Oosthouder in mediaat na zijn Post te rug ge

zonden wierde.

Daar na kwamen ook aanboord den Jongen Pattij van Lillebooij met den orangkay

en schoolm: van Hatoe zijn welEd: Achtb: filiciteerende met het geluckige arrivo van de

Aongij togt en wierden na ’t nuttigen van eenige soopjes weder na land gezonden.

Ten 6: uuren de vloot in ’t gezigt van het Casteel erieuw Victoria op Amboina

komende wierd de standaart met 21: Canon schooten gesalueerd en van de Admi„

„raals Corcorre met 15: basschooten bedankt.

Half 7: uuren 'savonds kwamde vloot ter zijde van ’t zee hoofd ten anker, en even

daar na trad den Heer Gouverneur zonder Ceremonieel in desselvs kleine orem

„baij werdende aan land komende door den Raad van Politie en andere Collen„

„gien mitsg:s Inlandse regenten, Burgers en Chineesen onder een menigte

aanschouwers op ’t lederste verwelkomt en daar na met het zelfde Ceromonieel

als bij ’t vertrek geconduiseerd na het Casteel in zijn welEd: Agtb: woning

alwaar andermaal de Complimenten van welkomst en gelukwensching afge„

„legt en de voornaamste op een pijpje tabak en eenige glazen wijn en Bier ont„

„haald wierden en daar na afscheid namen en deze Hongij Togt ook zonder ver„

„lies van eenig vaartuig een einde nam zo wel als dit Dag Register=

Jderdeer

: V: Cahotnik

J: