closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5

Maheroe gewesen orangkanj van Coelor door Hun Hoog

Edelheedens blijkens Extract resolutie van den 9: Maart

1773: in zijn regentschap hersteld zijnde zo wierd verstaan

daar van bij dezen notitie te houden op dat hij bij vacatuur„

„re ten goede bedagt en dus in zijne voorige waardigheid

dadelijk hersteld kan worden

Den Inlander van Thamahoe genaamt Marten Pe„

„laama den Heer Gouverneur verzoekende om mits zijnen

hoogen ouderdom en swacke lichaams Constitutie van de

quarts dienst te mogen worden ontslagen zo wierd daar

in door zijn welEd: Agtb: geconsenteerd en het hoofd Blon„

„deel gelast om dien grijsaard van dit gunst bewijs te doen

Jouisseeren

Ook verzogt den oud Pattij van calahia Stephanus

Balthazar Pattijnala dat hem als met honneur uit dat

regentschap ontslagen zijnde zijne na den gebruijke toeko

„mende 4: quartslieden mogten gegeven worden; Dan

vermits den gezaghebber van die eregorij Carolus Heta„

„roua betuigden in zijn Negorij niet boven de 50: weerbaa„

„re mannen te hebben wierd op gem: oud regent in steede

van 4: twee kwartslieden toegeweesen en den opgem: gezag„

„hebber gelast om te zorgen dat aan deze schikking promte„

„lijk voldaan werde:

Nog kwam binnen den schoolm: van Ema Marcus Titania„

„pessij en den derde Item van Ameth Zacharias Sitania„

„pessij den laatste te kennen geevende universeel erfgenaam ge„

„bleeven te wesen van desselfs oom den gewesene schoolmeester

van