closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amaheij Marcus Titaniapessij edog dat hij de goederen

welke den Pattij van Mboeboe in bewaring genomen

had van desselfs evengem: oom Marcus tot hier toe nog=

niet ontfangen heeft en evenswel moeten voldaan eenige

legaten buijten de begravenis kosten met versoek dat deze

zaak onderzogt en hij aan het zijne geholpen mogte worden

terwijl den eersten supp:t voorsz: patty van Aboeboe ten

laste leijde van meerm: overleedene schoolm: Marcus

sitamapessij ontvangen te hebben een kistje met rd: 350:

aan Contant met een slaaf samson gen:t zo is wijl den Pat„

„tij van Aboeboe staande vergadering de onwaarheid der

opgave van den schoolm: van Ema ten opzigte van den ont„

„fangst van een kistje met geld met verscheidene getuigen

daar onder den pattij van Lillebooij en orangkaij van Latoehalat

demonstreerde goedgevonden het onderzoek dezer zaak en hoe

daar mede geleegen zij het hoofd Blondeel ter beslissing

en finale decisie op te dragen.

Den Inlander van Sirrij Sorrij Lucas Matahelumaal eindelijk

mede klagende dat hem den presenten radja zijner negorij af„

„genomen had eenige doussongs die hem door zijne overledene

vader tot een beter bestaan waren toegeweesen met instantie.

om in het bezit derzelve hersteld te mogen worden zo ik

uit aanmerking den radja hier tegen verscheidene redenen

90

ter zijner defensie inbragt, die stante pede niet onderzogt

konden worden, geresolveert deze zaak invoegen als voo„

„ren ter onderzoek en billijke beslissing gedefereert te laten

aan voorsz: hoofd Blondeel als best in staat zijnde parthijen

advers