closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26.' October 1689.

N=o 7. lijkstatie van gemelte zijn E:

8. Copia besloten testament van voorn: heer gouverneur en direct:r

willem van zijll, met de superscripte daerop gestelt

9. d.o drijsp: attestatien van diverse attestanten rakende de

dispositie van opgemelte zijn EE:

10. d.o Inventaris der goederen van opgem: sijn E:

11. d.o van de Chialoep rosingijn

12. extract uijt het bandas negotieboek rakende ’t Capitael dat ten

voordele van gem: sijn E: en laste des E: Comp.s alhier

â deposito is lopende

13. Copia lastbriefjen den stuurman vande Chialoep rotingijn

mede gegeven

14. d.o missive van het Subalternhooft tot biema

Banda op Neina den 26. october 1689.

Batavia

aan den Ho: Ed: heer

Joannes Camphuijs gouverneur

generaal, ende d’ Ed: Heren

raden van Nederl: Jndia

Ho: Ed: gestr: Erntfeste, Ho: agtb:,

met de Chialoep rotingijn tot jnder

maijoe aengebragt, en van daer p.r Jnlandd

Manhafte, wijse, voorsz:, seer bescheijdene,

vaert: tot batavia den 5.en feb: 1690.

genereuse Hteren

Ed: gestrenge Ho: gebiedende Hteren

het heeft den almagtigen god na zijn oneijndige wijsheijt en

na sijn ziekte is gevolg

’t overlijden of de doot van dEhee

raads besluijt belieft onsen E: heer gouverneur en directeur

gouv.r willem van zijl

willem van zijl, op 21. Courant des morgens ongevaer

4. uuren