closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26=e october 1689.

benaminge als uw Ho: Ed: hem gunstelijk sullen

gelieven toe te voegen, te mogen Continueren, omme dan

naer gegevepreuwe

wijders naer gegeven preuve van bequaemheijt door uw Ho: Ed:

gevordert te werden

gevordert te werden, niet twijffelende of hij zal uw HoEd=

in dien dienst het vereijste genoegen geven. Ho: Ed:

heren het vorenstaende is de principaelste reden, dat ons

de Chialoeprotingijn wer heeft doen resolveren dus laet in't Zaijsoen de Chialoep

om vorensaende redenen

rosicgijn voor drij maanden geproviandeert, en van alles

naer batavia afgesonden

wel voorsien kostijwaerts reijse te doen ondernemen, op hope

dat hij batavias rhede gewinnen, en uw HoEd. dese

onse letteren behandigen sal kunnen, op dat uw Ho Ed:

nog te bequamer tijd, dienaergaende naer believen.

disponeren konnen

des overtredende tot het gene sedert ons laetste eerbiedig

ons jongsteschrijvens is

geweest met sparwond

schrijvens van 15. September Iongstleden p.r de sbuijt sparwonde

den 15. 7ber 1689

P=mo Courant per de Chialoep van onsen burger

Tobias Hardekop afgegaen sullenw' met alle eerbiedigh

„h:r gouvern

p.r de chialoep vanden

burger tobias har de kop

vooraf seggen, dat het lijk van sijn E:„ zal:r met het

vereijste respect, en volgens inhout der nevens gaende

tlijk volgens delijksta

„tie van gem: zijnE. is

lijkstatie op 22.n der aanvolgende des naermiddags ten

met behoorlijk respect

ter aerde bestelt

4. uren ter aerden is bestelt, en zijn tot reddinge vanden

en tot reddinge van zijne

boedel, als opsigt der slaven &.a bij onse vergaderinge

boedel aengestelt tcollegie van

weesmeesteren benevens den

genomineert en gestelt het Collegie van heeren wees.„

curateur ablites de wate

den fiscael hendrik Caes

meesteren

en den winkelier Laps